Admin Message
นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์การพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ 
||บทความวิชาการ|| คู่มือผู้สอน || บทเรียนบนเครือข่าย||
|| แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 || ผังมโนทัศน์ || ใบงาน || แบบประเมิน || เฉลยกิจกรรม || แบบทดสอบ ||เฉลยแบบทดสอบ || แบบบันทึกคะแนน ||


บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ 
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย |
||ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ || ใบความรู้ || คำถามพัฒนากระบวนการคิด || ใบงาน || แบบประเมิน ||แบบทดสอบ || เฉลยแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้
กลุ่มภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม

ประวัติด้านการจัดการเรียนรู้


รับรางวัลครูดีที่หนูรัก ระดับจังหวัด โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๖
  นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
 

รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
 
 

ชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การแข่งขันหุ่นยนต์ท้องถิ่นชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2012 : World Robot Olympiad 2012)